Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1- Definities
1.1 Van alle producten op de site van by-sas.nl is maar 1 stuk voorradig, bij hoge uitzondering een tweede exemplaar. wat betekend dat de consument altijd een uniek sierraad draagt.
1.2 Prijzen zijn inclusief Btw en exclusief verzendkosten.
1.3 Veilige betalingsmogelijkheden.
1.4 zorgvuldig ingepakt tijdens verzending
1.5 De consument heeft altijd 14 dagen bedenktijd.
1.6 Niet goed = geld terug

Artikel 2- Identiteit van de ondernemer

Saskia Abbenhuis-van Vliet By-Sas
Jan Wolkersstraat 8
2251 ZG Voorschoten
telefoon nummer: 06-55855234 (telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 10.00 uur tot 17.00 uur)
E-mail: info@by-sas.nl
Website: www.by-sas.nl

Bank nummer: NL20 ABNA 0425 6271 79
KvK nummer: 61558060
Btw-nummer: NL002043651B63


Artikel 3- Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van by-sas.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt
3.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van by-sas.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door by-sas.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 4- Het aanbod
4.1 Alle producten die by-sas.nl aanbied bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving. De foto’s die op de site staan zijn door by-sas.nl zelf gemaakt en zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden by-sas.nl niet.
4.2 Alle handgemaakte producten die by-sas.nl aanbied zijn uniek, dit wil zeggen dat van alle producten er maar 1 stuk voorradig is hooguit 2. Indien er onverhoopt door programma storing 2 consumenten gelijktijdig het zelfde product bestellen, zal de eerst betalende consument het product ontvangen en zal by-sas.nl met de tweede consument tot een passende oplossing komen.

Artikel 5- De overeenkomst
5.1 Een overeenkomst komt tot stand zodra de consument zijn bestelling plaatst na acceptatie van de algemene voorwaarden. De consument is gerechtigd om van de koop af te zien, voordat by-sas.nl de overeenkomst heeft bevestigd. In dit geval dient de consument by-sas.nl hiervan per mail of telefonisch, op de hoogte te stellen.
5.2 by-sas.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt by-sas.nl dit zo spoedig mogelijk mee, uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6- Herroepingsrecht
6.1 De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.


Artikel 7- De prijs
7.1 De prijzen van de producten zijn inclusief 21% Btw en exclusief verzendkosten.


Artikel 8- Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
8.2 Betaling kan geschieden per IDeal, Creditcard, vooruitbetaling door bankoverschrijving, Paypal, Apple Pay, SofortBanking en Bancontact. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering op bankrekening van by-sas.nl.
8.3 Indien de consument met enige betaling in gebreke blijft, is by-sas.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 9- Levering en uitvoering
9.1 By-sas.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2 De producten zullen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 1 á 2 werkdagen naar de consument kenbaar gemaakt adres verstuurd worden. Het streven van By-Sas, bestellingen die voor 15.00 uur besteld zijn, dezelfde dag via PostNL te versturen.
9.3 De door by-sas.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand laat. De consument is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
9.4 By-sas.nl is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging, beschadigingen en/of vermissing van producten tijdens verzending via PostNL. Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan, zal By-Sas ten alle tijden bereid zijn de consument hierin tegemoet te komen.
9.5 De consument krijgt van by-sas.nl altijd een Track & Trace code waarmee de zending gevold kan worden.
9.5 Alle producten worden met zorg gemaakt en gecontroleerd voordat deze opgestuurd worden naar consument, op beschadiging en op gebreken. Producten worden bij verzenden goed en stevig ingepakt !


 
Artikel 10- Retour
10.1 De consument heeft een periode van 14 dagen het product te retourneren, 
ingaande op de dag van levering, onder de volgende voorwaarden:
10.2 De retour dient per e-mail te worden aangemeld bij by-sas.nl. Indien de consument daar prijs op stelt, kan deze gebruik maken van het retour formulier, echter is dit niet verplicht.Graag verneemt by-sas.nl de reden voor retour van product, ook dit is niet verplicht, maar by-sas.nl kan er weer van leren.
10.3 De retour gezonden artikelen dienen uitdrukkelijk ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd in originele verpakking of degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd (indien niet aangetekend verstuurd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor zoek geraakte post stukken!) te worden teruggestuurd.
10.4 Let op, producten die beschadigd, gebruikt of incompleet zijn bij retour, en niet meer verkoop waardig, zal By-Sas genoodzaakt zijn deze kosten door te berekenen aan de consument.
10.5 De consument krijgt het aankoopbedrag en verzendkosten terug. (na ontvangt van teruggestuurde producten) .
10.6 De consument draagt hierbij zelf de kosten van de retour. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde artikelen worden door by-sas.nl aan de consument doorberekend.
10.7 Bij retour worden reeds betaalde bedragen binnen 5 werkdagen aan de consument terugbetaald.
10.8 Indien de consument een verkeerde bestelling ontvangen hebt, zal by-sas.nl zorgen voor het verzenden van de juiste artikelen. Ook vergoed by-sas.nl de gemaakte verzendkosten volledig, tenzij de consument zelf een verkeerd product heeft besteld.


Artikel 11- Maatwerk
11.1 De consument kan door by-sas.nl maatwerk aanvragen voor zichzelf of derden.
11.2 Dit kan via mail of persoonlijk contact.
11.3 Nadat de consument en by-sas.nl tot een mondelinge overeenkomst zijn gekomen, zal by-sas.nl zich verplichten binnen aannemelijke periode, het maatwerk te realiseren.
11.4 Via duidelijk foto materiaal of persoonlijke ontmoeting, mag de consument aangeven of het gemaakte werk aan diens verwachtingen voldoet.
11.5 Bij akkoord van het maatwerk door consument, zal er een betaling plaatsvinden van het maatwerk product en bijkomende verzendkosten, via bankoverschrijving.
11.6 by-sas.nl zal zorg dragen voor een gereinigd, mooi en feestelijk verpakt maatwerk en een stevige verpakking tijdens verzending via PostNL. De consument ontvangt altijd een Track and Trace code.
11.7 De consument heeft ook bij maatwerk een herroepingsrecht van 14 dagen. Deze gaat van kracht op het moment dat de consument het pakket in ontvangst heeft genomen en het maatwerk voor de consument zelf is. Of op het moment dat de consument het maatwerk aan derden heeft gegeven als kado. Dan gaat het herroepingsrecht naar de derden en gaat in op het moment van het krijgen van het maatwerk.
11.8 Indien men gebruik wilt maken van het herroepingsrecht tijdens het maatwerk, zal de procedure hiervan hetzelfde geschieden zoals hierboven genoemd bij artikel 10- Retour.Artikel 12 - Klachtenregeling
12.1 by-sas.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij by-sas.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
12.3 Bij de by-sas.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
12.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot by-sas.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel by-sas.nl als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
12.6 Een klacht schort de verplichtingen van by-sas.nl niet op, tenzij by-sas.nl schriftelijk anders aangeeft.
12.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door by-sas.nl, zal de by-sas.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 - Geschillen
13.1 Op overeenkomsten tussen by-sas.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
13.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Aanvullende informatie

-Alle producten op de site zijn met grote zorg en passie in elkaar gezet. Ik maak gebruik van half edelstenen, natuurproducten, sterling zilver, Gold filled, Rose filled, Vermeil Goud en DQ zilver/goud en roze goud. Daarmee hebben de producten een hoge duurzaamheid. Toch door verkeerd gebruik van de producten kan het zijn dat er gebreken ontstaan.
LET OP: -Producten nooit in bed, bad of onder de douche dragen.
-Spuit geen parfum op de producten.
-Niet aan het product trekken of in een te klein doosje proppen.
-Controleer af en toe de buigringen/aanzetogen na van het product. Uit veiligheidsoverwegingen mogen niet alle buigringen/aanzetogen
dicht gesoldeerd worden.
-Laat de producten niet dagenlang achtereen op uw toilettafel liggen, hierdoor kunnen de zilveren en gouden onderdelen onnodig beslaan.
-Sommige half edelstenen die ik gebruik kunnen niet goed tegen zonlicht

By-Sas stelt zich niet aansprakelijk voor enige gebreken hiervan. Lees meer over de materialen onder “ Betekenis van half edelstenen, mineralen en natuurproducten”. Hier vindt u precies wat de werking is en hoe u het materiaal het beste kunt behandelen.

- De informatie over half edelstenen, mineralen en natuurproducten, is niet bedoeld als persoonlijk advies en vervangt in geen geval een medisch consult. Mijn producten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van enige ziekte.
- Uw producten worden feestlijk verpakt in een organza zakje.
- Alle producten worden met zorg gemaakt en gecontroleerd voordat deze opgestuurd worden, op beschadiging en gebreken. Producten worden bij verzenden goed en stevig ingepakt.
- Ik de privacy van u respecteer en uw persoonlijke gegevens niet aan derden zal doorverkopen maar alleen ter beschikking zal stellen aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
- De website cookies gebruikt om de webwinkel goed te kunnen laten functioneren.
- De kleuren op de foto’s kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wel is mijn streven zo duidelijk en reëel mogelijk beeld te geven van mijn producten..
- Alle bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gehouden.
- Ik niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele vertraging, verlies of beschadiging door PostNL. U krijgt te allen tijde een Track & Trace code om uw zending te kunnen volgen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 By-Sas | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel